Inspectie & Capaciteitsmeting

Bij een inspectie wordt de complete koeltoren door onze experts gecontroleerd. Onze bevindingen worden in een overzichtelijk inspectierapport aan u gepresenteerd. Op deze wijze bent u als klant volledig geïnformeerd over de conditie van uw koeltoren. Tevens bent u op de hoogte welke werkzaamheden er in de toekomst noodzakelijk zijn.

Koelpakketten

Het controleren van de koelpakketten op vervuiling, kalkaangroei en broosheid. Deze zaken kunnen een aanwijzing geven voor andere gebreken in de koeltoren. Vervuilde koelpakketten belemmeren een goede warmte-uitwisseling en kunnen voor een behoorlijke extra gewichtsbelasting op de ondersteuningsconstructie zorgen.

Ondersteuningsconstructie

Het controleren van de ondersteuning van de koelpakketten op beschadigingen en verzwakkingen om het eventueel doorzakken van de ondersteuningsconstructie te voorkomen.

Druppelvangers

Het controleren van de druppelvangers op plaatsing, vervuiling en materiaaleigenschappen. Het is belangrijk dat de druppelvangers vrij blijven van mos en algenaangroei. Als een te groot oppervlak van de druppelvangers vervuild is zullen de onvervuilde delen gaan doorslaan.

Luchtinlaatjaloeziën

Het controleren van de luchtinlaatjaloezieën op beschadigingen en montage. Als de luchtinlaatjaloezieën niet goed gemonteerd zijn zal de luchtstroom niet laminair zijn wat de koelcapaciteit negatief zal beïnvloeden.

Waterdistributie

Het controleren van de waterdistributie. Hierbij wordt gekeken of de verdeelleidingen, de aansluitingen van deze op de watertoevoer en de watertoevoer zelf nog in goede staat is. De controle heeft zowel betrekking op het materiaal, de bevestiging alsmede eventuele lekkages.

Sproeiers

Het controleren van de sproeiers. Hierbij wordt gekeken of deze nog deugdelijk gemonteerd zijn en of deze nog in goede staat zijn. Tevens wordt gekeken naar de waterverdeling uit de sproeiers (het sproeibeeld). Hierbij wordt gekeken of het sproeibeeld dat de individuele sproeiers creëren nog in orde is. Indien de sproeiers ondeugdelijk gemonteerd of versleten zijn kan er een verstoord sproeibeeld en mogelijk een kleinere sproeihoek ontstaan

Waterverdeling

Het controleren van de waterverdeling over de koeltoren. Hierbij wordt gekeken of er een gelijkmatige verdeling van het koelwater over het gehele koelpakketten oppervlak is.

Ventilatorgroep en Conus

Het visueel inspecteren van de ventilatorgroep. Het is belangrijk om de staat van de ventilatorbladen goed in de gaten te houden. Als deze niet goed worden onderhouden kunnen er scheurtjes ontstaan en als deze niet tijdig behandeld worden zullen deze doorscheuren. Om schade als gevolg van onbalans te voorkomen kan Ravebo preventief trillingsanalyses uitvoeren om de staat van de motor van de ventilator vast te stellen. De ventilatorconus zal gecontroleerd worden op beschadigingen. Het is belangrijk om beschadigingen tijdig te herstellen om erger te voorkomen.

Capaciteitsmeting

klt inspectierapport raveboRavebo heeft de meetapparatuur om de prestaties van uw koeltoren te bepalen. Bij een capaciteitsmeting wordt de koeltoren zowel waterzijdig als luchtzijdig doorgemeten. De meetwaarden worden voor u in kaart gebracht via een overzichtelijk rapport. In dit rapport kunt u zien wat de capaciteit van uw koeltoren is ten opzichte van de ontwerpcapaciteit en wat u kunt verwachten op de warmere zomerdagen. De volgende parameters worden gemeten:

  • Temperatuur water ingaand
  • Temperatuur water uitgaand
  • Temperatuur lucht uitgaand
  • Temperatuur natte bol
  • Temperatuur omgeving
  • Bepaling van luchtdebiet

Aan de hand van een inspectierapport en indien gewenst een capaciteitsmeting, welke kosteloos worden uitgevoerd, wordt in overleg met u een plan van aanpak opgesteld. Op basis van het plan van aanpak kunnen wij u een duidelijke offerte uitbrengen zodat u achteraf geen verrassingen te wachten staan. Ons projectteam begeleidt uw project van engineering tot en met oplevering zodat de begeleiding van uw kant tot een minimum wordt beperkt.

Neem contact op met onze scrubberspecialist

Verhoog uw industriële processen met onze geavanceerde natte gaswassers. Onze specialist staat klaar om u te begeleiden naar efficiëntie, productiviteit en milieunaleving. Neem nu contact met ons op voor deskundig advies, maatwerkoplossingen en snelle reacties. Laten we vandaag nog uw perfecte scrubberoplossing vinden.

Neem contact met ons op